Regulamin Promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI Centrum Ogrodniczego Prima Flora w Owińskach

(dalej „Regulamin”)

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji zwanej dalej „Promocją”, jest Przedsiębiorstwo Ogrodnicze „Owiplant” Sp. z o. o. NIP: 782-00-08-286. zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja ziół, bylin i traw (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonym przez Organizatora puncie sprzedaży detalicznej Centrum Ogrodnicze Prima Flora w Owińskach (dalej: „Punkt Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 29 września 2017 roku do wyczerpania zapasów lub odwołania, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • 2 PROMOCJA
 1. W Promocji zostanie przyznany rabat- przy zakupie 2 identycznych roślin (z tym samym kodem kreskowym) druga roślina GRATIS
 2. Istnieje możliwość zakupu roślin z wielokrotnością tj. 2, 4, 6, 8… Przy zakupie trzech identycznych roślin upust dotyczy tylko jednej rośliny.

 • 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Informacji Centrum Ogrodniczego PrimaFlora
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Informacji Centrum Ogrodniczego Prima Flora oraz na stronie www.primaflora.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

27_09_2017

rosliny_przede_wszystkim1

Zapraszamy