Promocja materiału szkółkarskiego -35%

AKTUALIZACJA – ogrody zewnętrzne zazimowane a otwieramy je na wiosnę 🙂

REGULAMIN PROMOCJI materiału szkółkarskiego Centrum Ogrodniczego Prima Flora w Owińskach

(dalej „Regulamin”)

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji zwanej dalej „Promocją”, jest Przedsiębiorstwo Ogrodnicze „Owiplant” Sp. z o. o. NIP: 782-00-08-286. zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja materiału szkółkarskiego ze zniżką -35% (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonym przez Organizatora puncie sprzedaży detalicznej Centrum Ogrodnicze Prima Flora w Owińskach (dalej: „Punkt Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 6 października 2017 roku do wyczerpania zapasów lub odwołania.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2 PROMOCJA
 1. W ramach promocji zostanie przyznany rabat -35% na materiał szkółkarski.
 2. Rośliny wykluczone z promocji oznaczone są pomarańczową etykietą z informacją, że roślina nie podlega promocji. Po szczegółowe informacje zapraszamy do Informacji Centrum Ogrodniczego Prima Flora.
 • 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Informacji Centrum Ogrodniczego PrimaFlora
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Informacji Centrum Ogrodniczego Prima Flora oraz na stronie www.primaflora.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

material szkolkarski PROMOCJA

rosliny_przede_wszystkim1

Zapraszamy